Application Support
20,000 - 35,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 22 ถึง 30 ปี

รายละเอียดงาน

About this role
Solution Support Agent รับผิดชอบในการดูแล ให้บริการช่วยเหลือในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นของ Sky OS ในทุกช่องทางการบริการ กับผู้ใช้งาน

Job Roles
1. ให้บริการช่วยเหลือในการใช้งานซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นของ Sky OS ในทุกช่องทางการบริการ เช่น การตอบปัญหาการใช้งาน การแนะนาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ (Help Center) การรีโมตดูหน้าจอของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา เป็นต้น
2. เรียนรู้ฟีเจอร์ วิธีการใช้งาน และประโยชน์ของซอฟต์แวร์อย่างถี่ถ้วนและแม่นยา ผ่านเกณฑ์การประเมินของหัวหน้างาน
3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ภายในเพื่อให้เคสของลูกค้าแต่ละรายได้รับการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและรวดเร็ว
4. เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือเพื่อบริหารเคสลูกค้า (Helpdesk Management, ITSM, etc.) ที่จาเป็นต้นต่อการทางาน และใช้งานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5. ทารายงานประเมินประสิทธิภาพการทางานของตนเอง และส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน

Expected Output
1. สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา (Resolution time)
2. ลูกค้ามีความพึงพอใจกับการให้บริการ
3. สร้างรายได้จากการให้บริการได้
4. มีการตอบรับ (First response) กับทุกเคสของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
5. รายงานประสิทธิภาพการทางานของตนเองและทีมงาน

Behavioral Competencies
1. Teamwork ทางานเป็นทีมได้ ส่งต่องาน และรายงานอัพเดทงานอย่างสม่าเสมอ อย่างรู้หน้าที่ด้วยตนเองได้
2. Attention to details มีความชัดเจนแม่นยาในรายละเอียด โดยเฉพาะในการเขียนเอกสารสาคัญ และในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างครบถ้วน
3. Critical thinking คิดเป็นระบบ วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
4. Emotional control มีความควบคุมด้านอารมณ์ที่ดี สุขุม ในการบริการลูกค้า รับอารมณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. Professionalism มีความมืออาชีพในการทางานสูง เข้าใจขอบเขตในการทางาน สร้างและทาตามมาตรฐานในการทางานอย่างสม่าเสมอ เป็นที่วางใจได้ของลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
6. Communication skills สื่อสารได้ดี ชัดเจน ทาให้ผู้อื่นเข้าใจจุดประสงค์ได้อย่างถูกต้อง ทั้งในการเขียน การพูด การนาเสนอ การประชุมฯ

Skills
ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ในระดับพอใช้
ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
Microsoft Office/G-suite tools ในระดับดีมาก

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

KE Group
12 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

KE Group is an integrated real estate organization that invests, develops, manages, and provides technology platforms for both commercial and residential asset classes.