Product Owner
65,000 - 85,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 30 ถึง 40 ปี

รายละเอียดงาน

About this role
มีหน้าที่กากับทุกมิติของการสร้าง และส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการให้ลูกค้า พันธมิตร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพอใจสูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์
และสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษัทได้ด้วย


Job Roles
1. รับโจทย์และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ร่วมกับฝ่าย Business Development
2. ทำแผนงาน (Roadmap) และกำกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/บริการนั้นๆ ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุจุดประสงค์ ตลอดจนสามารถ launch
product หรือ features ดังกล่าวออกไปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ควบคุมทีมผู้พัฒนา (Team Developer) ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กรให้สามารถ ทำงานได้ตาม Roadmap ที่วางเอาไว้
4. บริหารจัดการ resource ที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ออกแบบรูปแบบและวิธีการทำงาน (Methodology) ที่เหมาะสม เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. ทำเอกสารสนับสนุนงานด้วยความมืออาชีพ แม่นยำ และถูกต้อง
7. รายงานประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและทีมงาน
8. ศึกษาคู่แข่งและเทรนด์ผู้บริโภคใหม่ในตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Product ที่ดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอ
 

Expected Output
1. วางแผนการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (Product Roadmap & Releasing Plan)
2. บริหารจัดการและควบคุมการพัฒนาผลิตพันธ์/บริการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3. ทำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆ ในองค์กรอย่างราบรื่น โดยให้ความร่วมมือในทุกด้าน
4. สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์/บริการให้เกิดคุณค่าที่มากขึ้น โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร
5. จัดการให้มีการบันทึกความคืบหน้าของงาน ตลอดจนอุปสรรค์และวิธีการแก้ปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
6. ติดต่อประสานงานช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์/บริการ
7. วัดผลความสำเร็จของ ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่ launch ออกไปเพื่อนำไปต่อยอดพันธนาแก้ไขต่อไป
 

Behavioral Competencies
1. Teamwork ทำงานเป็นทีมได้ ส่งต่องาน และรายงานอัพเดทงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างรู้หน้าที่ด้วยตนเองได้
2. Attention to details มีความชัดเจนแม่นยำในรายละเอียด โดยเฉพาะในการเขียนเอกสารสำคัญ และในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างครบถ้วน
3. People skills ชอบพบปะผู้คนใหม่ๆ สร้างและต่อยอดความสัมพันธ์ได้ดี
4. Critical thinking คิดเป็นระบบ วิเคราะห์เป็นด้วยตนเอง ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมืออาชีพ
5. Communication skills สื่อสารได้ดี ชัดเจน ชี้แจงหลักการ เหตุผลการทำงานของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเข้าใจได้
6. Leadership skills มีความเป็นผู้นำ รู้จักวิธีพัฒนาและส่งเสริมลูกทีม และวางแผนได้ดีไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น หรือระยะยาว

Skills
ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
Microsoft Office/G-suite tools ในระดับดีมาก

Background and Experiences
1. ประสบการณ์ในการทำงานด้านการสนับสนุนฝ่ายขาย หรือ Business Development หรือ Innovation team
2. หากเคยทำงานในประเภทธุรกิจ Startup IT หรือ ซอฟต์แวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. หากสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

KE Group
6 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

KE Group is an integrated real estate organization that invests, develops, manages, and provides technology platforms for both commercial and residential asset classes.