Enterprise Architecture & DT Strategy
28,500 - 50,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ทุนเพื่อการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 • ประกันสุขภาพพนักงาน คู่สมรส บุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • คอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane/LinkedIn Learning  ค่าอบรมการสอบ ค่าวิชาชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กิจกรรมสันทนาการ ชบรมกีฬา ถ่ายภาพ ท่องเที่ยว
อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน
1. งานด้าน Enterprise Architecture (EA)
เพื่อให้สำนักงานมีสถาปัตยกรรมองค์กร ที่สนับสนุนทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการดำเนินการขององค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินงานดังนี้
- ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางด้านการดำเนินงาน ทิศทางเทคโนโลยี และแผนงานที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนความเหมาะสมของสถาปัตยกรรมองค์กร และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- ให้ความเห็นด้านมาตรฐานการใช้งาน solution / tools กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตอบแผนยุทธศาสตร์ หรือตอบโจทย์ stakeholders
- จัดลำดับการพัฒนาระบบงาน (Demand Management) จากปัจจัยด้านผลกระทบ ความเชื่อมโยง และ
ความเหมาะสมของทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องตามความจำเป็นเร่งด่วนในสถาปัตยกรรมองค์กร
- ยกระดับการทำงานของสำนักงานเข้าสู่มาตรฐาน เช่น เป็นองค์กรเลิศรัฐ

2. งานด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลองค์กร (DT Strategy)
เพื่อให้สำนักงานมีแผนขับเคลื่อนด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์ และสามารถขับเคลื่อนแผนได้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีการดำเนินงานดังนี้
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลองค์กร (แผน DT) ทบทวนและปรับปรุงแผนงานให้รองรองรับทิศทางปัจจุบัน
- ติดตามความคืบหน้า แผน DT โดยรายงานความคืบหน้าต่อ DSSC เป็นประจำทุกเดือน
- สร้าง alignment ระหว่าง business และ DT โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลองค์กร (DT Factsheet) สื่อสารภายในองค์กร
- จัดทำแผนดิจิทัลภาครัฐที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :
- มีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้าน IT หรือมีประสบการณ์ทำงานในตลาดทุน หรือธุรกิจหลักทรัพย์
- มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Enterprise Architecture

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สนามเป้า พญาไท งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 501-1,000 คน

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ "กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้"

อ่านต่อ