Frontend Developer

25,000 - 65,000 บาท / เดือน

job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ทำงานจากที่บ้าน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

แจ้งเรื่องสวัสดิการต่างๆของบริษัทฯมีดังนี้

1.ประกันกลุ่ม (ผ่านโปร)

2.รางวัลอายุงานยาว 5 ปี 10 ปี ได้ทอง 50 สตาง,1 บาท

3.กู้เงินจากบริษัทได้ 2 เท่าของเงินเดือน อายุงาน 1 ปี

4.ตรวจสุขภาพประจำปี

5.เงินพิเศษสำหรับใช้บริหารทีมงานภายในฝ่าย

6.ของทานเล่นภายในบริษัท

7.อาหารกลางวันในวันทำงานจันทร์-ศุกร์

8.โบนัส 2 รอบ เดือน ธ.ค.กับเดือน มี.ค. (Average ประมาณ 2 เดือน) ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการและนโยบายของบริษัทฯ 

9.ท่องเที่ยวประจำปี 

10.งานเลี้ยงปีใหม่ จับฉลากลุ้นของรางวัลบริษัท

11.เงินช่วยเหลืองานศพ  5,000

12.เงินช่วยเหลืองานแต่ง 5,000

วันลาต่างๆ

1.ลาพักร้อน ต้องทำงานครบ1 ปี ลาได้ 6 วัน

2.ลากิจ ผ่านโปร ลาได้ 10 วัน 

3.ลาป่วย 30 วัน 

4.ลาคลอด 98 วัน

5.ลาแต่งงาน 3 วัน 

6.ลางานศพ 5 วัน 

7.ลาเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมบ้าน ไฟไหม้ 3 วัน

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 23 ถึง 40 ปี

รายละเอียดงาน

1.Responsible for developing the user interface (UI) and user experience (UX) components of software applications. This involves writing clean, efficient, and maintainable code using front-end technologies such as HTML,

CSS, and JavaScript.

2.You work closely with UI/UX designers to implement visually appealing and user-friendly interfaces. You translate design mockups and wireframes into interactive web pages or mobile app screens.

You ensure that the UI is responsive, accessible, and optimized for different devices and browsers.

3.Write JavaScript code to add interactivity and dynamic functionality to web pages. This includes handling user interactions, implementing form validations, performing data manipulations, and integrating with external APIs. You may work with JavaScript frameworks and libraries like React, Angular, or Vue.js to build robust and scalable front-end applications.

4.Ensure that the front-end code functions correctly and looks consistent across different browsers, devices, and screen sizes. You conduct thorough testing and use techniques like responsive design, media queries, and progressive enhancement to provide a seamless user experience.

5. Optimize the front-end code to improve page load times, rendering speed, and overall performance. This includes techniques like code minification, image compression, caching, and lazy loading. You also identify and resolve performance bottlenecks by profiling the code and optimizing critical paths.

6.Stay up to date with front-end frameworks, libraries, and tools to enhance development efficiency and productivity. This includes keeping track of new releases, understanding their features and capabilities, and evaluating their suitability for specific projects. Examples of popular frameworks and libraries include Bootstrap, Material-UI, Sass, LESS, and jQuery.

7. Collaborate with back-end developers, understanding their APIs and integrating them into the front-end code. This includes establishing communication protocols, handling data exchange formats like JSON or XML, and ensuring seamless integration of front-end and back-end systems.

8. Use version control systems like Git to manage code repositories, collaborate with other developers, and track changes to the codebase. You participate in code reviews, provide feedback, and follow established coding standards and best practices.

9. Strive to make software applications accessible to users with disabilities. You follow web accessibility standards (e.g., WCAG) and implement features like screen reader compatibility, keyboard navigation, and color contrast. You also focus on usability, conducting user testing and incorporating user feedback to improve the overall user experience.

10.Investigate and resolve front-end issues and bugs reported by users or identified during testing. You use debugging tools and techniques to identify the root cause of the problem and implement appropriate fixes. You ensure that the front-end codebase is robust and error-free.

11.stay updated with the latest trends, techniques, and best practices in front-end development. This includes continuous learning, exploring new tools and frameworks, and participating in webinars, conferences, or online communities to enhance your skills and stay ahead in the rapidly evolving front-end landscape.

อ่านต่อ

สถานที่ทำงาน

เมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ค้นหางานใกล้เคียง

สุทธิสาร ห้วยขวาง รัชดาภิเษก งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด (Extend IT Resource)
27 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 201-500 คน

x10 's IT outsourcing services allow business executives to retain control over IT strategies while benefiting from reduced operating costs and risks without compromising service delivery to end users and their clients. With X10 's managed services model, we assume responsibility for operations delivery, drawing on IT governance best practices. As a full-service IT provider, x10 rigorously manages operations, focusing on quality and operational excellence, while offering competitive pricing

อ่านต่อ