Senior Accountant
25,000 - 35,000 บาท / เดือน
job-role

บัญชีและการเงิน

full time job

งานประจำ

1

อัตรา

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

 • ฟรี Steaming Netflix, Spotify, Tidal
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

คุณสมบัติ

 • work experience
  มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 2 ปี
 • education
  ปริญญาตรี
 • age
  อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีทั้งหมด
2. ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี พร้อมจัดทำงบการเงินงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานทางบัญชี
3. จัดการระบบบัญชีภายในองค์กร, ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
4. บริหารจัดการด้านการเงิน การจัดทำรายงาน งบประมาณ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
5. จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร
6. วางแผนภาษีอากร
7. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ
8. ประสานงานด้านการบัญชีและการเงินกับบริษัทในเครือทั้งหมด
9. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและสรรพากร

คุณสมบัติ
1. มีทรรศนคติที่ดีในการทำงาน 
2. เพศหญิง/ชาย จบการศึกษาสาขาบัญชี การเงิน
3. มีประสบการณ์ในการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 4 ปี
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี และภาษีอากร/ การเงินและการะบวนการที่เกี่ยวข้อง สามารถปิดงบได้
5. มีความรู้เป็นอย่างดีด้านกฎระเบียบและภาษีอากร
6. มีความรู้ด้านงานบัญชีทั้งระบบ, ทำต้นทุน, สินค้าคงคลัง  ผ่านการใช้งานโปรแกรมบัญชีหรือ ERP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถเป็นผู้นำและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีให้กับผู้บริหารได้
8. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทบัญชีและการเงิน งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

Brand Identity and Innovation Co., Ltd.
1 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 11-50 คน

บริษัท