IT Support, computer Engineer
18,000 - 25,000 บาท / เดือน
job-role

อื่นๆ

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เครื่องแบบพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ค่าโทรศัพท์

ค่ารักษาพยาบาล

ตรวจสุขภาพประจำปี

อ่านต่อ

คุณสมบัติ

 • work experience
  ไม่ต้องการประสบการณ์
 • education
  ปริญญาตรี
 • language-icon
  ภาษาอังกฤษ: ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
 • age
  อายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี
 • gender
  ชาย
 • driving license
  มีใบขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ติดตั้ง ดูแล แก้ไข และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Client, Server, Storage, Network Infrastructure และระบบทางการแพทย์ภายใต้การดูแลของบริษัท

• ติดตั้งและดูแลระบบที่ให้บริการแก่ลูกค้า(โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ)ให้สามารถใช้งานได้ดี

• สื่อสารและสรุปรายงานการปฏิบัติงานให้ลูกค้าและบริษัทรับทราบ

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

J.F. Advance Med
2 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

J.F.Advanced COMPANY ดำเนินธุรกิจการแพทย์ ในขณะที่บริษัทก่อตั้งขึ้น ในปี 2537 เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางการแพทย์สำหรับแผนก X-ray ให้บริการติดตั้งระบบ จัดการและถ่ายโอนภาพรังสีดิจิตอล ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และได้ขยายการให้บริการด้วย สินค้าในด้านไอที ด้วยประสบการณ์ของทีมงานในด้านการขายและ บำรุงให้แข็งแรงตามลำดับ

อ่านต่อ