IT Project Coordinator
25,000 - 35,000 บาท / เดือน
job-role

ขาย

full time job

งานประจำ

2

อัตรา

สวัสดิการ

  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม

อาหารกลางวัน

คุณสมบัติ

  • work experience
    มีประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1 ปี
  • education
    ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

Job Description
- ศึกษาและทำความเข้าใจ Business Models ของบริษัทและระบบ ERP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- วิเคราะห์หาข้อแตกต่างระหว่าง Business Process ที่ต้องการกับ Business Process ที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดของระบบ
- ริเริ่ม project เพื่อพัฒนาระบบให้เหมาะกับองค์กรมากขึ้น
- เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ Business Requirements จากผู้เกี่ยวข้องในบริษัท
- นำเสนอ Business Requirements นี้แก่บริษัท Software House หรือ Independent Developer ซึ่งจะเป็นผู้พัฒนาระบบ
- ทำการทดสอบระบบด้วยตนเอง หรือควบคุมขั้นตอนการทำ UAT
- หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก end user อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Project Management, Web technology
- มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
- ชั่วโมงการทำงานยืดหยุ่น โดยจะเน้นผลลัพธ์เป็นหลัก
- ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยสามารถวิจารณ์และยอมรับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
- พร้อมและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

ข้อมูลบริษัท เพิ่มเติม
https://www.klangone.com/

อ่านต่อ

ค้นหางานใกล้เคียง

งานทั้งหมดจากงานประเภทขาย งานจากบริษัทนี้

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6 อัตรา · 1 สาขา | พนักงาน 51-200 คน

บริษัท ซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรธุรกิจ บริษัทพร้อมที่จะให้คำแนะนำ และจัดหา Solution ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละธุรกิจ ทั้งด้าน Hardware , System Software และ Application Software โดยมุ่งเน้นการผลิตการออกแบบและพัฒนา Application Software ให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า ใช้เวลาในการพัฒนาสั้นและทันกับความต้องการของธุรกิจ

อ่านต่อ